การอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิต 
และการขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนอนุบาลภูซาง (บ้านดอนตัน) อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
และ ห้องภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
***************
กำหนดการ และตารางการอบรม
 วันเวลา    กิจกรรม
 3 กันยายน 2559
08.00 - 12.00 น.

 • รายงานตัว/ลงทะเบียน (ผู้เข้ารับการอบรม)
 • พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 • การเสริมสร้างและการใช้ลักษณะเด่นห้องสมุดมีชีวิตกับลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
 • บอกเล่าประสบการณ์จากต้นแบบสู่คู่พัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
 • สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา
 • วิวัฒนาการของหนังสือ
 • ฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (5 ฐาน)
 • แบ่งกลุ่ม “ตลาดนัดคนรักการอ่าน”
 12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร 
 13.00-16.30 น.
 • ฐานการเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (5 ฐาน)
 • แบ่งกลุ่ม “ตลาดนัดคนรักการอ่าน”
 4 กันยายน 2559
08.00 - 08.30 น.
8.30 - 12.00 น.
 https://kahoot.it/#/

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหาร
  13.00-16.30 น.
 • การใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. (OBEC-lib.Version 3)
 • การตั้งค่าทั่วไปของระบบ
 • นำเข้าข้อมูลสมาชิก และบรรณานุกรม
 • การเพิ่มรูปสมาชิก และเพิ่มรูปปกหนังสือ
 • การใช้งานในแต่ละโมดูล
 • สร้างเครือข่าย Line Website Facebook
 • การวิจารณ์ /ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม และการซักถามปัญหาข้อสงสัย
 • แบบประเมินโครงการ
 • พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร

หมายเหตุ
1.   กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2.   รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00-13.00 น.
3.   รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00-10.15 น. และเวลา 15.00-15.15 น.

 • เอกสารประกอบการอบรม

 • ไฟล์นำเสนอต่างๆ