เกี่ยวกับเรา

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุด 3 ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะสนับสนุนการจัดการห้องสมุดโรงเรียน คือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการระบบงานห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ ทำให้บรรณารักษ์สามารถทำงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ การนำระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในงานห้องสมุดเป็นการช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบรรณารักษ์ให้มีเวลามากขึ้นในการจัดบริการและแนะนำการใช้สารสนเทศ ตลอดจนสามารถแบ่งปันการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างเป็นระบบและทั่วถึง แต่เนื่องจากปัจจุบันระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีใช้กันอยู่ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ส่วนใหญ่เป็นระบบสำเร็จรูปที่มีการจัดซื้อในราคาค่อนข้างสูง หรือมีข้อจำกัดในการใช้งานฐานข้อมูลระบบออนไลน์ รวมทั้งยังมีโรงเรียนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นภารกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่ให้บริการ   สืบค้นข้อมูลที่ดีได้

              ในปีงบประมาณ 2553  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จึงได้ทำความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยนำเอา Open Source Software ที่มีความเป็นมาตรฐานสากล ติดตั้งและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ประหยัดงบประมาณและค่าใช้จ่าย มาพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมตรงกับคุณลักษณะของห้องสมุดโรงเรียน และรองรับมาตรฐานต่างๆ ของระบบงานห้องสมุดได้ โดยใช้ชื่อว่า "ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. OBEC Library Automation System"

การดำเนินงาน

         ปีงบประมาณ  2553

วิเคราะห์โครงสร้าง Open Source Software ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และจัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.
พัฒนาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยทำความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีงบประมาณ  2554 
ทดสอบโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
ปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้อง และมีเสถียรภาพในการทำงานที่ดี
ฝึกอบรมในโรงเรียนนำร่องการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติทุกเขตพื้นที่การศึกษา  
ปีงบประมาณ 2555
       1.  จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
       2.  ขยายผลการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 
      3.  ประเมินและติดตามผลการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติในโรงเรียน 
โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. 

                 โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ที่พัฒนาขึ้น ได้นำมาจาก Open Source Software  ชื่อว่า โปรแกรม OpenBiblio  เป็นโปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานสากลเหมาะสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก โปรแกรมใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล และใช้ Apache เป็น Web Server 

            ทำไมจึงเลือกใช้โปรแกรม OpenBiblio

ติดตั้งและใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
สามารถใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโปรแกรมเชิงพาณิชย์ทั่วไป เนื่องจากเป็นลิขสิทธิ์เป็น GNU General Public License (GPL)
โปรแกรม Open Source ที่มีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้ MARC ตามมาตรฐานสากล
มีการใช้งานแพร่หลายทั่วโลก
          สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พัฒนาปรับปรุงและเพิ่มเติมระบบงานห้องสมุดให้ความเหมาะสมกับห้องสมุดโรงเรียน  ประกอบด้วยระบบงานย่อย                      

ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module)
ระบบงานสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC Module)
ระบบงานยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ (Circulation Module)
ระบบงานสถิติและรายงานผล (Reporting Module)
ระบบจัดการและบริหารระบบ (System Administration Module)
ระบบงานสนับสนุน (Suppporting Module)
             ถ้าบรรณารักษ์โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  มีความสนใจจะพัฒนาระบบงานห้องสมุดให้เป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติด้วยโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ สพฐ. (OBEC Library Automation System) ให้ติดต่อศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบงานห้องสมุดในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนท่านสังกัดโดยตรง