บริการห้องสมุด

ห้องสมุด สพป.พะเยา 2 แบ่งการบริการไว้ดังนี้

บริการการอ่าน (Reading Service)

จัดเตรียมหนังสือและวัสดุการอ่านทุกประเภทเพื่อการอ่านทั่วไป และการศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและภายนอกห้องสมุดด้วยระบบออนไลน์ของโปรแกรม OpenBiblio เพื่อการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

บริการสารสนเทศ (Information Service)

ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ่งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ที่มีหลากหลาย ช่วยการสืบค้นสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางทำให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ รวดเร็ว และเหมาะสม

 

บริการยืม-คืน (Circulation Service)

ให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศทั้งสิ่งพิมพ์และโสตทัศนวัสดุ เฉพาะข้าราชการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์

 

บริการสืบค้นสารสนเทศ

ให้บริการการสืบค้นด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการค้นหารายชื่อหนังสือในหอสมุดหรือบทความจากวารสาร และหากต้องการรายชื่อบทความจากวารสารหรือรายชื่อหนังสือเหล่านั้น ติดต่อขอสำเนาเอกสารได้จากเจ้าหน้าที่

 

บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง

ให้บริการวารสารและหนังสือ ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา

 

บริการจองหนังสือ

ให้บริการแก่ผู้ใช้ที่ต้องการยืมหนังสือ โดยโทรศัพท์จองล่วงหน้าไว้ เจ้าหน้าที่จะจัดหาและจัดส่งให้ตามที่กำหนด

 

บริการสาระสังเขปและดรรชนี

โดยให้บิรการในการสรุปใจความสำคัญของเอกสารเฉพาะบางประภท ช่วยประหยัดเวลาของผู้อ่านในการค้นคว้าข้อสนเทศ

 

บริการเครือข่ายสารสนเทศ

โดยให้บริการสารสนเทศในระบบเครือข่าย ทั้งระบบเครือข่ายที่เป็นข่าวสารโดยตรงหรือโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากศูนย์สารสนเทศต่างๆ

 

บริการแนะนำให้คำปรึกษาการจัดห้องสมุด

กรณีที่ห้องสมุดโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นที่ห่างไกล มีปัญหาเรื่องการจัดการห้องสมุด สามารถขอคำแนะนำได้

 

บริการรายชื่อหนังสือใหม่

มีการรวบรวมรายชื่อหนังสือใหม่แจ้งในข่าวสารห้องสมุด

 

จัดแสดงนิทรรศการหนังสือ

มีการจัดแสดงหนังสือใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่น่าสนใจ

 

Comments