ทรัพยากรห้องสมุด

ทรัพยากรห้องสมุด
มีการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบเพื่อสะดวก และรวดเร็วในการค้นคว้า โดยจัดแบ่งตามประเภทสิ่งพิมพ์ ดังนี้

ห้องหนังสือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รวบรวมสิ่งพิมพ์ของกรม กอง และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  อาทิ  หลักสูตร  หนังสือประกอบหลักสูตร  หนังสือ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ฯลฯ 

ห้องหนังสือชนะการประกวด

รวบรวมหนังสือที่มีคุณค่าและหาได้ยากในห้องสมุดโดยทั่วไป  อาทิ  หนังสือพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  หนังสืองานนิพนธ์ของศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  หนังสือได้รับรางวัลชนะการประกวดหนังสือดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน 

ห้องหนังสือแบบเรียน

รวบรวมหนังสือแบบเรียนไทยในอดีต ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนังสือส่งเสริมการอ่าน หนังสืออ่านเพิ่มเติม และหนังสืออุเทศ ของกรมวิชาการที่จัดพิมพ์เผยแพร่

ห้องหนังสือทั่วไป

รวบรวมหนังสือทั่วไปและวัสดุการอ่านทุกประเภทที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต่างๆ ในปัจจุบัน  และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง  อาทิ  วารสาร  นิตยสาร  หนังสือพิมพ์
Comments