แนะนำหนังสือ

การอนุรักษ์หนังสือ

โพสต์5 ก.ค. 2559 18:24โดยAdmin phayao2

  

หนังสือมีพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่อง และก่อประโยชน์แก่ผู้อ่านและสังคมในการส่งเสริมให้เกิดการอ่านอย่างกว้างขวาง ห้องสมุดจะเป็นแหล่งรวมหนังสืออันหลากหลาย และมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการอ่านอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ห้องสมุดจึงต้องมีการป้องกันและบำรุงรักษา ทั้งวัสุด ครุภัณฑ์ และอื่นๆ โดยเฉพาะหนังสือ ซึ่งเป็นวัสดุของห้องสมุดที่มีความสำคัญและมีจำนวนมากที่สุด เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้สูงสุด...

ดูคลิปวีดีโอ


พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน ภาพสีฯ)

โพสต์24 พ.ค. 2559 19:08โดยAdmin phayao2

พระมหาชนก (ฉบับการ์ตูน ภาพสีฯ)

พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระมหาชนก ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นวรรณคดีในพระพุทธศาสนา ปรากฏอยู่ในทศชาติชาดก เนื้อเรื่องกล่าวถึง พระมหาชนกผู้ทรงกระทำความเพียรยิ่งยวด จนกระทั่งได้ครองราชสมบัตินำความเจริญมั่งคั่งแก่กรุงมิถิลาด้วยพระปรีชาสามารถ อยู่มาวันหนึ่งเสด็จประพาสอุทยาน ทอดพระเนตรเห็นต้นมะม่วงสองต้น ต้นที่มีผลดีถูกข้าราชบริพารดึงทึ้งจนโค่นลง ส่วนต้นที่ไม่มีลูกกลับตั้งอยู่ตระหง่าน พระมหาชนกทรงบังเกิดธรรมสังเวช ดำริจะออกผนวช

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อ พ.ศ. 2542 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำในรูปแบบของ "การ์ตูน" ซึ่งเป็นสื่อที่ช่วยให้อ่านได้ง่าย สนุก ได้คุณประโยชน์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้ ชัย ราชวัตร ศิลปินผู้ชำนาญการเป็นผู้วาดรูป

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จัดพิมพ์

คำพิพากษา

โพสต์24 พ.ค. 2559 19:07โดยAdmin phayao2

คำพิพากษา

ผู้เขียน : ชาติ กอบจิตติ

คำพิพากษา เป็นนวนิยายสะท้อนสังคม เสนอเรื่องราวของฟัก ภารโรงหนุ่ม ผู้ตกเป็นเหยื่อคำพิพากษาของสังคมโดยสังคม โดยแสดงให้เป็นอย่างชัดเจนว่าสังคมมักตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่ตาเห็น โดยมิได้ตรวจสอบหรือใช้วิจารณญาณในเรื่องราวเหล่านั้นอย่างจริงจังเลย ยิ่งในกรณีที่บุคคลนั้นไม่มีสถานะทางสังคมหรือไม่มีทรัพย์สินหรือบุคคลแวดล้อมจะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือก็ยิ่งตกอยู่ในสถานการณ์ชีวิตอันเลวร้าย จนอาจถึงพินาศย่อยยับและถึงแก่ชีวิตได้


คำพิพากษา เป็นนวนิยายที่มีความลุ่มลึก มีหลายมิติ งดงาม สมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและกลวิธีการประพันธ์ ได้รับรางวัลนวนิยายดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2524 และรางวัลซีไรต์ปี 2525

สำนักพิมพ์หอน จัดพิมพ์

ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก

โพสต์24 พ.ค. 2559 19:02โดยAdmin phayao2

ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก

สิทธิเดช กนกแก้ว

กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น การลดภาวะโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่ามีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม เสนอแนะให้ประชาชนร่วมมือกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และหยุดยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อม ชี้ให้เห็นภัยของการทำลายและทำร้ายธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดมหันตภัยต่าง ๆ ดังปรากฏให้เห็นเป็นลำดับ รวมทั้งเสนอแนะให้ประชาชนดำรงค์ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขอย่างแท้จริงและยั่งยืน

หนังสือกวีนิพนธ์ เรื่อง ฝากเธอช่วยซับน้ำตาโลก "ของสิทธิเดช กนกแก้ว" แต่งเป็นกลอนสุภาพ มีอรรถรส และมีคุณลักษณะของวรรณศิลป์เด่นชัด

1-4 of 4