ติดต่อเราห้องสมุดออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา รับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมโรงเรียนสังกัด สพฐ. ให้พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุด 3 ดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยสำคัญหนึ่งที่จะสนับสนุนการจัดการห้องสมุดโรงเรียน คือ การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึ่งเป็นโปรแกรมการจัดการระบบงานห้องสมุดที่อำนวยความสะดวกในการบริหาร จัดการห้องสมุดในด้านต่าง ๆ

  • คู่มือโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
  • ขอรับโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ. ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพป.พะเยา เขต 2 
  • หรือ จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่นิติกร
  • เจ้าหน้าที่ศูนย์ โทร.096-698-7451Comments